dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Hưởng ứng phong trào viết và áp dụng KNSK do ngành phát động . Trường THCS Nam Hồng có 100% cán bộ , giáo viên , công nhân viên tham gia . Hội đồng chấm SKKN nhà trường đã chấm và tuyển chọn gửi về Hội đồng Chấm SKKN Huyện Nam sách . Kết quả Huyện thông báo trường có 6 KNSK được xếp loại : Hai loại Tốt; Bốn loại khá .