dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tập mẫu Kỷ niem chương vì sư nghiệp GD mien phi,tai lieu Tập mẫu Kỷ niem chương vì sư nghiệp GD mien phi,bai giang Tập mẫu Kỷ niem chương vì sư nghiệp GD mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/29/2011 10:06:01 AM
Filesize: 0.01 M
Download count: 10
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Phụ lục
MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”
(Kèm theo Quyết định số27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/08/2005
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Mẫu 1A Công văn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương của Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ, Ban ngành, đại học quốc gia.
Mẫu 1B Công văn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương của Phòng Giáo dục và Đào tạo,
trường, cơ sở giáo dục thuộc tỉnh, thành phố
Mẫu 1C Công văn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương của trường, cơ sở giáo dục thuộc
huyện, quận
Mẫu 2A Bản tóm tắt thành tích cá nhân trong ngành giáo dục
Mẫu 2B Bản tóm tắt thành tích cá nhân ngoài ngành giáo dục
Mẫu 2C Bản tóm tắt thành tích cá nhân là người nước ngoài
Mẫu 1A Công văn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương

................................................
Số:.........................
V/v: Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương
“Vì sự nghiệp giáo dục”
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.......... , ngày..... tháng...... năm 200....

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005, đơn vị:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
đã xét chọn và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 200…. cho số lượng các cá nhân đủ tiêu chuẩn như sau:
1. Tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ, công chức, nhà giáo, công nhân viên trong ngành giáo dục, đào tạo: .................... người.
Trong đó:
- Đang làm việc: ....... người,
- Đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ của nhà nước quy định: ………… người,
- Đã chuyển sang ngành khác: ................ người.
2. Tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân ngoài ngành giáo dục, đào tạo: ........... người,
3. Người nước ngoài: ............... người.

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 Mẫu 1B Công văn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương

................................................
Số:.........................
V/v: Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương
“Vì sự nghiệp giáo dục”
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.......... , ngày..... tháng...... năm 200....

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo
Theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005, đơn vị:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
đã xét chọn và đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 200…. cho số lượng các cá nhân đủ tiêu chuẩn như sau:
1. Tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ, công chức, nhà giáo, công nhân viên trong ngành giáo dục, đào tạo: .................... người.
Trong đó:
- Đang làm việc: ....... người,
- Đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ của nhà nước quy định: ………… người,
- Đã chuyển sang ngành khác: ................ người.
2. Tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân ngoài ngành giáo dục, đào tạo: ........... người,
3. Người nước ngoài: ............... người.

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 Mẫu 1C Công văn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương
................................................
Số:.........................
V/v: Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương
“Vì sự nghiệp giáo dục”
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.......... , ngày..... tháng...... năm 200....

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005, đơn vị:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................đã xét chọn và đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét đề nghị cấp trên xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 200…. cho số lượng các cá nhân đủ tiêu chuẩn như sau:
1. Tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ, công chức, nhà giáo, công nhân viên trong ngành giáo dục, đào tạo: .................... người.
Trong đó:
- Đang làm việc: .......