dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an tiết 31 - Tính theo công thuc Hóa học mien phi,tai lieu tiết 31 - Tính theo công thuc Hóa học mien phi,bai giang tiết 31 - Tính theo công thuc Hóa học mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/20/2012 3:44:40 PM
Filesize: 2.00 M
Download count: 21
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Giáo viên: Nguyễn Kim Cương
Chào mừng
Quý thầy cô đến với hội thi
Giáo viên giỏi huyện nam sách
Nam h?c 2012 - 2013
Trường THCS Nam Hồng
Câu 1: Nêu các bước tiến hành tính th�nh ph?n % theo khối lượng các nguyên tố trong hợp chất
Bước 1: Tỡm khối lượng mol của hợp chất.
KIỂM TRA BÀI CŨ
Đáp án
Bước 2: Tỡm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất.
Bước 3: Tính thành phần % theo khối lượng c?a mỗi nguyên tố
KIỂM TRA BÀI CŨ
- Khối lượng mol của hợp chất l�:
M = ................... = ........ (g)

- Trong 1 mol Fe2O3 cú: ..... mol nguyên tử Fe v� ..... mol nguyờn t? O

- Thành phần % theo khối lượng các nguyên tố trong hợp chất Fe2O3 l�:
%Fe = ........................................ = .............

%O = ........................................ = ..............
Câu 2: H·y tÝnh thµnh phÇn % theo khèi l­îng c¸c nguyªn
tè trong hîp chÊt Fe2O3
Gợi ý
Fe2O3
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 2: H·y tÝnh thµnh phÇn % theo khèi l­îng c¸c nguyªn
tè trong hîp chÊt Fe2O3
Đáp án
Fe2O3
- Khối lượng mol của hợp chất l�:
M = 2.56 + 3.16 = 160 (g)

- Trong 1 mol Fe2O3 cú: 2 mol nguyên tử Fe v� 3 mol nguyờn t? O

- Thành phần % theo khối lượng các nguyên tố trong hợp chất Fe2O3 l�:
%Fe =

%O = 100% - 70% = 30%
Tiết 31: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (Tiếp)
2. Biết thành phần các nguyên tố, hãy xác định công thức hóa học của hợp chất.
* Xét hợp chất: AxByCz
Hãy điền thích hợp vào chỗ trống (...) trong các ý sau:
- Trong 1 phân tử AxByCz có nguyên tử A, có nguyên tử B, có nguyên tử C.
 Trong 1 mol phân tử AxByCz có mol nguyên tử A, có mol nguyên tử B, có mol nguyên tử C.
x
y
z
.....
.....
.....
.....
.....
.....
x
y
z
Như vậy:
- Nếu biết CTHH ta suy ra được số mol nguyên tử mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất.
- Nếu biết số mol nguyên tử mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất các em có suy ra được CTHH không?
- Ngược lại nếu biết số mol nguyên tử mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất ta sẽ suy ra được CTHH.
Tiết 31: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (Tiếp)
2. Biết thành phần các nguyên tố, hãy xác định công thức hóa học của hợp chất.
- Nếu biết số mol nguyên tử mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất ta sẽ suy ra được CTHH. Vậy để xác định CTHH của hợp chất ta phải làm gì?
CTHH
Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất
Muốn tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất ta phải làm gì?
Tìm khối lượng của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất
Thí dụ 1: Một hợp chất R có thành phần về khối lượng của các nguyên tố là 70% Fe và 30% O. Em hãy xác định công thức hoá học của hợp chất R đó. Biết khối lượng mol của hợp chất là 160g.
Tiết 31: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (Tiếp)
2. Biết thành phần các nguyên tố, hãy xác định công thức hóa học của hợp chất.
CTHH
Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất
Tìm khối lượng của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất
Lời giải:
- Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là:
- Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là:
- Suy ra trong 1 phân tử hợp chất có 2 nguyên tử Fe và 3 nguyên tử O.
Công thức hoá học của hợp chất là:
Thí dụ 1: Một hợp chất R có thành phần về khối lượng của các nguyên tố là 70% Fe và 30% O. Em hãy xác định công thức hoá học của hợp chất R đó. Biết khối lượng mol của hợp chất là 160g.
Tiết 31: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (Tiếp)
2. Biết thành phần các nguyên tố, hãy xác định công thức hóa học của hợp chất.
Lời giải:
- Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là:
- Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là:
- Suy ra trong 1 phân tử hợp chất có 2 nguyên tử Fe và 3 nguyên tử O.
Công thức hoá học của hợp chất là:
* Qua thí dụ trên em hãy rút ra các bước xác định CTHH của hợp chất khi biết thành phần các nguyên tố
B1: Tìm khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất.
B2: Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất.
B3: Suy ra công thức hoá học của hợp chất.
Thí dụ 1: Một hợp chất R có thành phần về khối lượng của các nguyên tố là 70% Fe và 30% O. Em hãy xác định công thức hoá học của hợp chất R đó. Biết khối lượng mol của hợp chất là 160g.
Tiết 31: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (Tiếp)
2. Biết thành phần các nguyên tố, hãy xác định công thức hóa học của hợp chất.
Thí dụ 2 khác thí dụ 1 ở điểm nào?
B1: Tìm khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất
B2: Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất
B3: Suy ra công thức hoá học của hợp chất
Các bước tiến hành xác định CTHH
Thí dụ 1:
Tiết 31: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (Tiếp)
2. Biết thành phần các nguyên tố, hãy xác định công thức hóa học của hợp chất.
Một hợp chất khí A có thành phần về khối lượng các nguyên tố là: 50%S và 50%O. Em hãy xác định công thức hoá học của hợp chất khí A. Biết khí A có tỉ khối đối với khí hiđro là 32.
Thí dụ 2:
Lời giải:
- Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là:
- Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là:
- Suy ra trong 1 phân tử hợp chất có 1 nguyên tử S và 2 nguyên tử O.
Công thức hoá học của hợp chất là:
- Khối lượng mol của hợp chất là:
2 (mol)
Thí dụ 1:
Tiết 31: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (Tiếp)
2. Biết thành phần các nguyên tố, hãy xác định công thức hóa học của hợp chất.
Thí dụ 2:
B1: Tìm khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất
B2: Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất
B3: Suy ra công thức hoá học của hợp chất
Các bước tiến hành xác định CTHH
Thí dụ 3:
Một hợp chất B có thành phần về khối lượng các nguyên tố là: 43,4%Na; 11,3%C và 45,3%O. Em hãy xác định công thức hoá học của hợp chất đó. Biết hợp chất có khối lượng mol là 106g.
Thí dụ 3 trên có thể giải theo 2 cách sau
- Gọi CTHH dạng chung là: NaxCyOz
- Ta có: %Na = 43,4%
x = ............, y = ............, z = ............
%C = 11,3%
%O = 45,3%
Thí dụ 3:
Một hợp chất B có thành phần về khối lượng các nguyên tố là: 43,4%Na; 11,3%C và 45,3%O. Em hãy xác định công thức hoá học của hợp chất đó. Biết hợp chất có khối lượng mol là 106g.
- Công thức hóa học của hợp chất là: ............
Các em hãy hoạt động nhóm làm thí dụ 3 trên với yêu cầu sau:
- Nhóm 1 và nhóm 2 làm theo cách 1
- Nhóm 3 và nhóm 4 làm theo cách 2
+ Cách 1: Gồm 3 bước (làm như thí dụ 1, 2)
+ Cách 2: Làm theo hướng dẫn sau:
Tiết 31: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (Tiếp)
Thớ d? 3: Một hợp chất B có thành phần về khối lượng các nguyên tố là: 43,4%Na; 11,3%C và 45,3%O. Em hãy xác định công thức hoá học của hợp chất đó. Biết hợp chất có khối lượng mol là 106g.
Lời giải:
Cách 1: - Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là:
- Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là:
- Suy ra trong 1 phân tử hợp chất có 2 nguyên tử Na, 1 nguyên tử C và 3 nguyên tử O.
CTHH của hợp chất là: Na2CO3
Cách 2: Gọi CTHH
dạng chung là: NaxCyOz
Ta có:
%Na = 43,4%
x = 2, y = 1, z = 3
%C = 11,3%
%O = 45,3%
CTHH của hợp chất là:
Na2CO3
Tiết 31: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (Tiếp)
2. Biết thành phần các nguyên tố, hãy xác định công thức hóa học của hợp chất.
* Xét hợp chất: AxByCz
Hãy điền thích hợp vào chỗ trống (...) trong các ý sau:
Trong 1 phân tử AxByCz có:
x nguyên tử A, có y nguyên tử B, có z nguyên tử C.
Trong 1 mol phân tử AxByCz có:
x mol nguyên tử A, có y mol nguyên tử B, có z mol nguyên tử C.
 Trong a mol phân tử AxByCz có mol nguyên tử A, có mol nguyên tử B, có mol nguyên tử C.
Vậy với hợp chất AxByCz ta luôn có: nA : nB : nC =
x : y : z
.......
.....
.....
.....
a.x
a.y
a.z
Tiết 31: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (Tiếp)
Công thức hoá học của hợp chất là:
2. Biết thành phần các nguyên tố, hãy xác định công thức hóa học của hợp chất.
 x : y : z =
1,88 : 0,94 : 2,82
Cách 3:
x =2 ; y =1 ; z =3
Qua bài giải, em hãy cho biết còn một dữ kiện nào bài cho mà ta chưa sử dụng?
Thí dụ 3:
Một hợp chất B có thành phần về khối lượng các nguyên tố là: 43,4%Na; 11,3%C và 45,3%O. Em hãy xác định công thức hoá học của hợp chất đó. Biết hợp chất có khối lượng mol là 106g.
Theo trên ta có x : y : z =
* Với hợp chất AxByCz ta luôn có: nA : nB : nC = x : y : z
 x : y : z =
 x : y : z =
 x : y : z =
x : y : z =
Đưa tỉ lệ trên về tỉ lệ những số nguyên đơn giản nhất ta được
Theo bài “Hóa trị” ta lấy:
Gọi CTHH dạng chung là: NaxCyOz
MB = 106(g)
* Chú ý: Cách này thường sử dụng với hợp chất vô cơ
nNa : nC : nO
Thí dụ 1:
Tiết 31: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (Tiếp)
2. Biết thành phần các nguyên tố, hãy xác định công thức hóa học của hợp chất.
Thí dụ 2:
B1: Tìm khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất.
B2: Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất.
B3: Suy ra công thức hoá học của hợp chất.
Các bước tiến hành xác định CTHH
Thí dụ 3:
Cách 1
Cách 3
* Chú ý: Cách này thường sử dụng với hợp chất vô cơ
Cách 2
* Với hợp chất AxByCz ta luôn có: nA : nB : nC = x : y : z
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Bài tập về nhà:
+ Hoàn thành các bài tập trong SGK
+ Bài 4 hãy làm theo 3 cách
- Ôn tập lại kiến thức, chuẩn bị thi học kỳ I


CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ THAM DỰ TIẾT HỌC NÀY